You(th)App-suradničko partnerstvo s ciljem kreiranja mobilne aplikacije s alatima za osobe koje rade s mladima

You(th)App


Trajanje projekta/ Project duration: : 1. 1. 2023 – 30. 9. 2024

Iznos sredstava/ Eu Grant: 120.000 EUR

Program: Erasmus+
Key Action: Suradničko partnerstvo/Partnerships for cooperation and exchanges of practices
Action Type: Suradničko partnerstvo u području mladih/ Suradničko par Cooperation partnerships in youth
Teme /Topics: Digitalizacija na području mladih ; Kvaliteta i inovativnost rada s mladima; Demokracija i uključivo demokratsko sudjelovanje/ Digital youth work ; Quality and innovation of youth work ; Democracy and inclusive democratic participation

Nositelj projekta /Project Coordinator:
Zavod Nefiks

Partneri/Partners:

Udruga za promicanje kvalitetnog zivota “Moral Diplomat” (HR)
UDRUGA ZA PROMICANJE I OBLIKOVANJE POZITIVNOG NAČINA ŽIVOTA “INKUBATOR SREĆE” (HR)
Asociatia Pro Democratia (RO)

Ciljevi/Objectives:

Na temelju potreba osoba koje rade s mladima u 3 zemlje sudionice, ciljevi su:
– podići kvalitetu rada s mladima korištenjem alternativnih metoda
– ojačati kapacitete osoba koje rade s mladima u njihovom radu bez internetske veze te, posljedično, kompetencije mladih za sudjelovanje i provedbu rada s mladima
– ojačati znanja i kompetencije 30 osoba koje rade s mladima
– promicati prepoznavanje profesije osobe koja radi s mladima i rada s mladima među ciljnim skupinama

Based on the needs of youth workers in the 3 participating countries, the objectives are to:
– raise the quality of youth work by using alternative methods
– strengthen the capacity of youth workers in their work without an online connection and, as a result, the competence of young people for participation and implementation of youth work
– strengthen the knowledge and competences of 30 youth workers
– promote the recognition of the profession of youth worker and youth work among target groups

Aktivnosti/Activities:

– Istraživanje WP, gdje će se napraviti analiza stanja i postojećih materijala, alata i pribora za rad s mladima;
– Training WP, gdje će se razviti novi, online modul za osobe koje rade s mladima i provoditi trening za osobe koje rade s mladima iz tri zemlje;
– Development WP, gdje ćemo dizajnirati aplikaciju na 4 jezika, programirati je, objaviti za preuzimanje, a u međuvremenu izvršiti testiranje i nadogradnju kako bismo osigurali najvišu kvalitetu i upotrebljivost;
– Diseminacija WP.

– Research WP, where an analysis of the state and existing materials, tools and accessories for youth workers will be made;
– Training WP, where a new, online module for youth workers will be developed and training will be conducted for youth workers from three countries;
– Development WP, where we will design an application in 4 languages, program it, publish it for download, and perform testing and upgrading in the meantime to ensure the highest quality and usability;
– Dissemination WP.

Željeni utjecaj /Impact

– Online modul za osposobljavanje osoba koje rade s mladima za kvalitetan i učinkovit rad s mladima;
– 30 kvalificiranih osoba koje rade s mladima iz 3 zemlje, koji sudjeluju na međunarodnoj razini. obuka (djelomično online, djelomično uživo);
– „Offline“ mobilna aplikacija za rad s mladima koja će sadržavati široku paletu alata i dodataka za rad s mladima, kako klasičnih tako i inovativnih i prilagođenih mladima s manje mogućnosti;
– Mreža osoba koje rade s maldima za razmjenu iskustava…

– Online module for training youth workers for high-quality and efficient work with young people;
– 30 qualified youth workers from 3 countries, participating internationally. training (partly online, partly live);
– “Offline” mobile application for working with young people, which will include a wide range of tools and accessories for working with young people, both classic and innovative and adapted to young people with fewer opportunities;
– Network of youth workers to exchange experiences…

Projekt je sufinanciran iz programa Eramus+ Europske unije. / The project is co-funded by the Eramus+ Programme of the European Union.